Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu sözleşme “ www.aprelahome.com Kullanıcı Sözleşmesi” ismi üzerinden, www.aprelahome.com ile  www.aprelahome.com sitesine üye olmak isteyen kullanıcı arasında akdedilmektedir.

İşbu 
“www.aprelahome.com” Kullanıcı Sözleşmesi” www.aprelahome.com sitesinde bulunan sözleşmenin, elektronik ortam üzerinden kullanıcı tarafından onaylanması anı itibariyle kurulmuş kabul edilir. İlgili sözleşme, söz konusu onaylama anından itibaren hükümlerini doğurur.

Kullanıcı, 
 www.aprelahome.com sitesine üye olarak, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. Tanımlar

Kullanıcı:   www.aprelahome.com  sitesine üye olan ve  www.aprelahome.com adresinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan kişiler.
Alıcı :    www.aprelahome.com  adresinde sunulan hizmetleri kullanmak suretiyle                                         www.aprelahome.com  tarafından satıma arz edilen mal ve hizmetleri satın alan kullanıcı.

Site :    www.aprelahome.com  isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi. 

www.aprelahome.com Hizmetleri:  Site içerisinde kullanıcıların işbu sözleşme içersinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla  www.aprelahome.com tarafından ortaya konulan uygulamalar (“Hizmet” olarak anılacaktır.)

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

3.1. İşbu sözleşmenin konusu; 
www.aprelahome.com  sitesinde sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespit edilmesidir.

3.2. İşbu sözleşmenin kapsamı; işbu sözleşme ile site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe, hizmetlere ilişkin olarak 
 www.aprelahome.com  tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanları içermektedir.

3.3. Kullanıcı, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site içinde yer alan ve
 www.aprelahome.com tarafından kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır.

3.4. Kullanıcı ve 
 www.aprelahome.com, sözleşme kapsamında yer alan beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul ve taahhüt eder.

4. Hizmet ve Hizmetin Kapsamı 

4.1. 
 www.aprelahome.com  tarafından sunulacak hizmetler, elektronik ortamda mevzuat kapsamında alışveriş imkânının sağlanmasından ibarettir.

4.2 www.aprelahome.com, kullanıcıların işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, site “hizmetler”inde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir.  www.aprelahome.com  tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak “kullanıcı”ların uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar,  www.aprelahome.com  tarafından, “site”de yer almak üzere “kullanıcı”lara duyurulur.

4.3.  www.aprelahome.com  tarafından “hizmetler”de yukarıdaki fıkra gereği yapılan değişiklik ve/veya uyarlamalar, “kullanıcı” tarafından kabul edilmiş sayılır.

5. Hizmetten Faydalanma Şartları 

5.1. Üyelik; "site"nin ilgili bölümünden kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından "site"ye üye olmak için gerekli kişisel bilgilerinin işlenmesi ve işbu sözleşmenin onaylanması suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan "kullanıcı" olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

5.2. "Site"ye üye olabilmek için reşit olmak ve işbu sözleşmenin 6.2.4 maddesi uyarınca,                             
www.aprelahome.com  tarafından,  geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan kişilerin veya yukarıda belirtildiği gibi, işbu sözleşmenin 6.2.4 maddesi uyarınca,  www.aprelahome.com  tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin “site” kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

6. Hak ve Yükümlülükler

6.1. Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri

6.1.1. "Kullanıcı", üyelik prosedürlerini yerine getirirken, "site" mal ve hizmetlerinden faydalanırken ve "site"deki mal ve hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, "site"nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

6.1.2.
"Kullanıcı", kendisine ait gizli/özel/ticari bilgiler hakkında, yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde veya diğer “kullanıcılar” ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, 
           www.aprelahome.com’un, yetkili resmi makamlar ile yetkili gerçek veya tüzel kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple  www.aprelahome.com dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

6.1.3. "Kullanıcı"ların,  www.aprelahome.com  tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen "kullanıcı" ların sorumluluğundadır. "Kullanıcı" ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı "kullanıcı" ların ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan, www.aprelahome.com ' un doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu